header

header

Algemene voorwaarden


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Computer Center Geleen BV in Geleen.


Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Computer Center Geleen BV. betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van laptops, computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door Computer Center Geleen BV expliciet van de hand gewezen.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
1.4 Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij de vestiging van Computer Center Geleen BV.
1.5 Computer Center Geleen BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.
Artikel 2. Aanbod en bestelling
2.1 Alle offertes van Computer Center Geleen BV, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.
2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Computer Center Geleen BV verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door Computer Center Geleen BV te verrichten wezenlijk andere prestatie. Computer Center Geleen BV behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.
Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van Computer Center Geleen BV.
3.2 Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.
Artikel 4. Prijzen
4.1 De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling en levering in de vestiging van Computer Center Geleen BV; inclusief BTW; in Euro’s; exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfstelling en instructie.
4.2 Behoudens in het geval van contante verkoop of op rekening, dient de betaling van de door Computer Center Geleen BV geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de klant die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Computer Center Geleen BV bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 250,-.
4.3 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
Artikel 5. Risico
5.1 De goederen en het transport zijn voor risico van de klant af vestiging Computer Center Geleen BV.
5.2 Computer Center Geleen BV is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Computer Center Geleen BV behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Computer Center Geleen BV aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Computer Center Geleen BV ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Computer Center Geleen BV van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen Computer Center Geleen BV en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.
Artikel 7. Aflevering en reclames
7.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is Computer Center Geleen BV voor overschrijding nimmer aansprakelijk.
7.2 Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Computer Center Geleen BV.
7.3 De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.
Artikel 8. Garantie
8.1 Computer Center Geleen BV verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde “carry-in”- garantie op fabricage- en materiaalfouten, met uitzondering van toetsenborden, “muizen”, joysticks, batterijen en accu’s van draagbare computers alsmede verbruiksmaterialen zoals papier, linten en verwisselbare informatiedragers e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur van de bij de apparatuur geleverde magnetische informatiedragers.
8.2 De garantie voor de producten van Computer Center Geleen BV die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door Computer Center Geleen BV een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Indien zich binnen 8 dagen na aankoop een ernstige hardware storing voordoet, kan de apparatuur, na overleg met en bij het verkooppunt, worden geruild. E.e.a. geschiedt slechts wanneer het defecte product in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd.
8.3 Met betrekking tot producten van derden is Computer Center Geleen BV tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
8.4 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegevens met een tijdsduur van 30 dagen.
8.5 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Computer Center Geleen BV liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval “virussen” worden geconstateerd, behoudt Computer Center Geleen BV zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.
8.6 Computer Center Geleen BV is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Computer Center Geleen BV in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Computer Center Geleen BV niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Computer Center Geleen BV.
9.2 De klant vrijwaart Computer Center Geleen BV te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
9.3 De aansprakelijkheid van Computer Center Geleen BV blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Computer Center Geleen BV de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
9.4 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Computer Center Geleen BV ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
Artikel 10. Toepasselijkheid
10.1 Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.
10.2 Indien Nederlands recht van toepassing is, zullen geschillen tussen partijen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.
Artikel 11. Software
11.1 Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden nier erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 8 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.
Artikel 12. Overige bepalingen
12.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
12.2 De koper van goederen van Computer Center Geleen BV in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke Computer Center Geleen BV in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Computer Center Geleen BV, doch ook voor gebruik in het concern waarvan Computer Center Geleen BV deel uit maakt.
12.3 Op gekochte artikelen wordt geen geld retour gegeven. Software, Laptops, computers, Printers, Ram / geheugen en CPU’s worden niet retour genomen of geruild. Ruilen alleen mogelijk binnen 7 dagen met bon mits er geen sporen van gebruik aanwezig zijn en in complete originele verpakking.
13.Beperking van aansprakelijkheid
Computer Center Geleen BV is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die Koper / Gebruiker lijdt door tekortkomingen van Computer Center Geleen BV bij de uitvoering van de Service en/of Overeenkomst.
Computer Center Geleen BV is nimmer aansprakelijk voor eventuele onjuiste adviezen die haar medewerkers aan de Koper / Gebruiker geven dan wel verkeerde interpretaties door de Koper / Gebruiker van de gegeven adviezen, noch voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, waaronder gevolgschade.
Computer Center Geleen BV is nimmer aansprakelijk voor schade die Koper / Gebruiker lijdt door tekortkomingen c.q. weigering van Computer Center Geleen BV bij de uitvoering van de Service en/of de Overeenkomst waarbij niet gelicentieerde Software van de Koper / Gebruiker in het geding is.
Schade zoals bedoeld in lid 1, welke naar het oordeel van de Koper / Gebruiker veroorzaakt is door grove schuld of opzet van Computer Center Geleen BV dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontstaan daarvan door middel van een aangetekend schrijven aan Computer Center Geleen te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Computer Center Geleen BV is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking tenzij Koper / Gebruiker aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
Computer Center Geleen BV is bij het uitoefenen van diensten in sommige gevallen afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Computer Center Geleen BV geen invloed op kan uitoefenen. Computer Center Geleen BV kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie van Computer Center Geleen BV met genoemde derden of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Computer Center Geleen BV.
Verzending van gegevens in elektronische vorm, documenten, boeken, papieren en goederen geschiedt steeds voor risico van de Koper / Gebruiker. Computer Center Geleen BV is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan uit verlies, vernietiging of beschadiging van deze gegevens.
Voor vergoeding komt nimmer in aanmerking: bedrijfsschade, letselschade, bedrijfsstoring of derving van inkomsten.
Computer Center Geleen BV is niet aansprakelijk voor de schade verband houdende met zgn. cyber-risico
14. Intellectueel eigendom
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Computer Center Geleen BV mogen uitgewerkte offertes, ideeucten van Computer Center Geleen BV op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd, aan derden ter inzage worden gegeven en/of in strijd met enig ander intellectueel recht worden aangewend.
Computer Center Geleen BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door de Koper.
Koper / Gebruiker vrijwaart Computer Center Geleen BV voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door, dan wel door middel van de Koper / Gebruiker.
15. Bijzondere bepalingen bij het uitvoeren van de Overeenkomst / Service
Tijdens het verhelpen van een Software storing kunnen bestanden op de Machine van de Gebruiker eventueel worden gekopieerd en kunnen systeeminstellingen en Soft-en Hardware configuraties eventueel worden aangepast. Gebruiker verklaart zich door het aangaan van de Overeenkomst akkoord met dergelijke wijzigingen / aanpassingen.
Indien Computer Center Geleen BV bij het verhelpen van een storing, systeem-settings en/of softwareconfiguraties dient te wijzigen, te herstellen, te herconfigureren of te herinstalleren, door gebruik te maken van desbetreffende Software van de Koper / Gebruiker, dan zal Computer Center Geleen BV de storing alleen verhelpen door gebruikmaking van de originele gelicentieerde Software welke in het bezit is van de Koper / Gebruiker.
Computer Center Geleen BV zal geen storingen verhelpen op niet gelicentieerde Software.
Koper / Gebruiker zal Computer Center Geleen BV in voldoende mate vrije toegang verlenen tot de faciliteiten, software en systemen van de Koper / Gebruiker zodat Computer Center Geleen BV aan haar verplichtingen jegens Koper / Gebruiker kan voldoen.
Computer Center Geleen BV behoudt zich het recht voor om haar Service aan Huis of op Kantoor op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van de machine omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van Computer Center Geleen BV, risico werkers van Computer Center Geleen BV met zich meebrengen. Deze maatregel laat de betalingsverplichtingen van de Koper / Gebruiker onverlet.
15.1 Computer Center Geleen BV neemt geen verantwoording betreffende reeds geïnstalleerde programmatuur en opgeslagen data op datadragers. Koper dient, alvorens de hardware ter reparatie aan te bieden, een copy te maken. Tot omruilen van hardware behoort niet het installeren van programmatuur en het overnemen van data op vervangende datadragers.

logo